ครูต่างชาติ

Miss Nyssa Dawn Petras Meguiso
ครูต่างชาติ
( Kindergarten 1-3 )
Miss Rowena Pacolba Gabule
ครูต่างชาติ
( Elementary Education 1 , 3 , 4 )
Mr.Royce John Davidson
ครูต่างชาติ
( MEP 2 )
MissDialyn De Leon Boglosa
ครูต่างชาติ
( MEP 3 )
Mr.Steve Anuego Racsa
ครูต่างชาติ
( MEP4 )
Miss Evelina Krusinskaite
ครูต่างชาติ
( MEP 5 )
Miss Ashley Margaret Porter
ครูต่างชาติ
( MEP 6 )