สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางสุนันทา ยาท้วม
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 3 )
นางสุนันทา ยาท้วม
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/1 )
นายเอกชัย ใจตั้ง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/2 )
นางจุรีรัตน์ หัวนา
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/3 )
นางฐานิตา หล่องคำ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/4 )
นางสาวกิ่งกาญจน์ จันกัน
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/5 )
นางมุกข์ดา ทานันท์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/6 )
นางสาวอ้อมใจ ตาวตา
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/7 )
นางสาวเกศรา เมทา
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/8 )