1629 1927 1889 1322 1851 1602 1321 1768 1002 1771 1116 1282 1693 1904 1222 1502 1951 1100 1366 1938 1029 1529 1042 1556 1760 1016 1826 1223 1794 1030 1777 1829 1847 1757 1267 1696 1103 1631 1243 1271 1716 1921 1714 1813 1171 1913 1357 1066 1912 1725 1710 1557 1877 1261 1118 1764 1830 1778 1622 1819 1493 1607 1971 1731 1470 1966 1714 1141 1548 1575 1705 1772 1833 1238 1377 1569 1772 1445 1275 1684 1185 1276 1304 1334 1801 1686 1413 1753 1057 1114 1461 1038 1762 1898 1841 1342 1214 1030 1893 สายชั้นอนุบาลปีที่ 3 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางสุนันทา ยาท้วม
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 3 )
นางสุนันทา ยาท้วม
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/1 )
นายเอกชัย ใจตั้ง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/2 )
นางจุรีรัตน์ หัวนา
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/3 )
นางฐานิตา หล่องคำ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/4 )
นางสาวกิ่งกาญจน์ จันกัน
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/5 )
นางมุกข์ดา ทานันท์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/6 )
นางสาวอ้อมใจ ตาวตา
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/7 )
นางสาวเกศรา เมทา
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/8 )