1137 1489 1734 1822 1016 1226 1763 1461 1667 1155 1851 1071 1913 1821 1951 1382 1755 1251 1636 1166 1273 1560 1517 1315 1097 1605 1850 1448 1058 1167 1445 1982 1283 1249 1152 1496 1087 1999 1218 1286 1303 1842 1705 1768 1118 1352 1462 1783 1540 1630 1338 1552 1517 1768 1746 1517 1900 1264 1598 1948 1815 1990 1860 1817 1492 1509 1585 1781 1459 1618 1803 1050 1719 1676 1164 1756 1012 1874 1888 1851 1799 1039 1110 1008 1644 1159 1303 1172 1203 1898 1616 1018 1903 1613 1734 1331 1409 1023 1500 สายชั้นอนุบาลปีที่ 3 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางสุนันทา ยาท้วม
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 3 )
นางสุนันทา ยาท้วม
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/1 )
นายเอกชัย ใจตั้ง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/2 )
นางสาว กฤติมา สอนง่าย
ครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/3 )
นางฐานิตา หล่องคำ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/4 )
นางสาวกิ่งกาญจน์ จันกัน
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/5 )
นางมุกข์ดา ทานันท์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/6 )
นางสาวอ้อมใจ ตาวตา
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/7 )
นางสาวเกศรา เมทา
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3/8 )