สายชั้นอนุบาลปีที่ 1

นางระพีพรรณ ปินตาคำ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 1 )
นางสาววิภาดา ม่วงมนตรี
ครูอัตราจ้าง
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 1/1 )
นางศิรินทร์ทิพย์ อินต๊ะเสาร์
ครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่1/2 )
นางระพีพรรณ ปินตาคำ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่1/3 )
น.ส.พิมพ์พินิตย์ ติ๊บดวงคำ
ครูอัตราจ้าง
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่1/4 )
นางอุบลรัตน์ คำมูลตรี
ครูอัตราจ้าง
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่1/5 )
นางสาวจุรีรัตน์ จิตหาญ
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 1/6 )
นางสาวอรอนงค์ ถาอินจักร
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษสอนวิทยาศาสตร์ )