สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางวรัชญา แก้วปินตา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 )
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0597023
E-Mail : warachaya17@gmail.com
นางทัศวัลย์ โพธิสมพรรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 )
เบอร์โทรศัพท์ : 088-4112813
E-Mail : aookauita@gmail.com
นางวรัชญา แก้วปินตา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 )
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0597023
E-Mail : warachaya17@gmail.com
นางพิรมณ์ญา ศิริกุล
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 )
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7199748
E-Mail : priomya5118@gmail.com
นางสาวธัญวลัย สุทะคำ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 )
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7964615
E-Mail : amphanr@hotmail.com
นางวิลาวัลย์ หอมแก่นจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 )
นางไอย์ศิกา อุดร
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 )
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1792591
E-Mail : rinraweea@hotmail.com
นางสาวแพรวพวง โยวะผุย
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 )
เบอร์โทรศัพท์ : 063-1929234
E-Mail : praewpawong@gmail.com
นางธวัลรัตน์ สออนรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาไทย )
เบอร์โทรศัพท์ : 088-1659415
E-Mail : Shiwarat.kruaor@gmail.com
นางพรสิริน เกตุวงศ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชานาฏศิลป์ )
เบอร์โทรศัพท์ : 085-6945254
E-Mail : pornsirin085@gmail.com
นางอุตส่าห์ บุญมา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาวิทยาศาสตร์ )
เบอร์โทรศัพท์ : 090-3255091
E-Mail : usaboonma@gmail.com
นายสันติ อุปละกูล
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาทัศนศิลป์ )
เบอร์โทรศัพท์ : 093-2433989
E-Mail : sansanlakul@gmail.com
นายกิตติ ผดุงภักดีกุล
ครู (คศ.1)
( ครูพิเศษสอนวิชาดนตรี )
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5568259
E-Mail : CKLmusic2@gmail.com
นายอมตะ ร่มแสง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาการงานอาชีพ )
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1981631,081-7747401
E-Mail : amatartar@gmail.com
นางสาวอ้อยทิพย์ แย้มทองคำ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาสุขศึกษา )
เบอร์โทรศัพท์ : 084-4134067
E-Mail : Aoytip4067@gmail.com
นางปณิตา อินวรรณา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาสังคมศึกษา )
เบอร์โทรศัพท์ : 093-2658228
E-Mail : nita71bt@gmail.com