สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาววรรณิศา สีกรณ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 )
เบอร์โทรศัพท์ : 083-0652129
E-Mail : january.160118@gmail.com
นายสุธี สอนน้อย
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 )
เบอร์โทรศัพท์ : 084-5911870
E-Mail : Sutee.Solo@gmail.com
นางสาวเอวลี ยอมวงศ์ดี
ครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 )
เบอร์โทรศัพท์ : 097-9412762
E-Mail : ri.awalee@gmail.com
นางสาวจีรนันท์ บุญลอง
ครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 )
นางชุลีพร กอบกำ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 )
เบอร์โทรศัพท์ : 0897597591
E-Mail : Chulee_tuk2012@hotmail.com
นางสาววิลาสินี กนกไกรทรัพย์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 )
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1870595
E-Mail : wiasiee@gmail.com
นางสาววรรณิศา สีกรณ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 )
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8068187
E-Mail : Wannisa.mouy@gmail.com
นางสาวพรประภา จันตาวงศ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 )
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1947485
E-Mail : k.nui.lks_003@hotmail.co.th
นางจรัสศรี สิงหจารุ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาสุขศึกษา )
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8387872
E-Mail : singschool686@gmail.com
นางสาวสกุลทอง ทองหล่อ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาคอมพิวเตอร์ )
เบอร์โทรศัพท์ : 061-5399363
E-Mail : sakunthong.thonglor@gmail.com
นางสาวธัญวรัตน์ กูลใจ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาวิทยาศาสตร์ )
เบอร์โทรศัพท์ : 097-4162453
E-Mail : thanwarat.koonjai@gmail.com