สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางชุติกาญจน์ นวลอนงค์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 )
นางชุติกาญจน์ นวลอนงค์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 )
นางสาวณิชนันทน์ ปินอุทัง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 )
นางสาวพิมพ์พร สมทราย
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 )
นางศิริพร ธรรมสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 )
นางสาวธัญญาภรณ์ เครือสาร
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 )
นางอุษา ศรีทอง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 )
นางสาวพรรณี เชื้อคำลือ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 )
นางกนกภรณ์ วงค์มาวิวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ )
นางสาววชิรฎาว แสงบุญเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ )
นางกันหา ก๋าจารี
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาไทย )
นายบรรเจิด จอมคีรี
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาพลศึกษา )
นางสาวนันทกา จ๋าตูมมา
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาคอมพิวเตอร์ )
นางสาวเปี่ยมศิริ อินสา
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาจีน )
นางสาวศุภิสรา หาญวงค์
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษภาษาอังกฤษ Mep 4 )
นางสาวอรอนงค์ ถาอินจักร
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษสอนวิชาวิทยาศาสตร์ )
นายประดิษฐ์ เกษแก้ว
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษสอนวิชาดนตรี )