1825 1339 2000 1196 1768 1546 1278 1065 1300 1040 1527 2000 1598 1653 1438 1117 1537 1065 1577 1272 1952 1045 1058 1485 1452 1124 1019 1138 1446 1233 1529 1981 1451 1369 1846 1816 1540 1672 1007 1767 1487 1085 1796 1823 1666 1702 1436 1935 1012 1577 1126 1929 1881 1273 1599 1026 1020 1382 1388 1352 1090 1237 1443 1684 1322 1492 1779 1107 1978 1979 1642 1470 1963 1257 1868 1677 1220 1577 1394 1653 1452 1775 1650 1741 1458 1949 1241 1148 1506 1146 1056 1547 1685 1788 1682 1870 1630 1426 1847 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวณัฐชพิมพ์ กิตติรัชต์นุกุล
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 )
นางสาวณัฐชพิมพ์ กิตติรัชต์นุกุล
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 )
นางสาวณิชนันทน์ ปินอุทัง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 )
นางสาวพิมพ์พร สมทราย
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 )
นางศิริพร ธรรมสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 )
นางสาวธัญญาภรณ์ เครือสาร
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 )
นางอุษา ศรีทอง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 )
นางสาวพรรณี เชื้อคำลือ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 )
นางกนกภรณ์ วงค์มาวิวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ )
นางกันหา ก๋าจารี
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาไทย )
นายบรรเจิด จอมคีรี
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาพลศึกษา )
นางสาวนันทกา จ๋าตูมมา
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาคอมพิวเตอร์ )
นายปฤณวริทธิ์ ศิวะศรีรุ่งโรจน์
ครู (คศ.1)
( ครูพิเศษสอนวิชาศิลปะ )
นางสาวอัญชลี นามวงศ์
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 4 )
นางสาวอรอนงค์ ถาอินจักร
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษสอนวิชาวิทยาศาสตร์ )