สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางนลิน ศรีธุวนนท์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 )
เบอร์โทรศัพท์ : 095-5066249
E-Mail : krunalins@gmail.com
นางฐานมญ โอฬารธนพร
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 )
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1292244
E-Mail : thanamol55@gmail.com
นายภาณุรักษ์ วันมหาใจ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 )
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5562210
E-Mail : panurak_wan@hotmail.com
นางสาวไพลิน สิงห์แก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 )
เบอร์โทรศัพท์ : 0811809141
E-Mail : Pailin9536@gmail.com
นางสาวอรวรรณ บุญสมปาน
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 )
เบอร์โทรศัพท์ : 084-9496804
E-Mail : Orawanaey2010@gmail.com
นางนลิน ศรีธุวนนท์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 )
เบอร์โทรศัพท์ : 095-5066249
E-Mail : krunalins@gmail.com
นางฉัตรตราพร สุทธิปัญโญ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 )
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1909590
E-Mail : Sutthipanyo1973@gmail.com
นางสาวเสาวภา แปลงแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 )
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9513995
E-Mail : Sow4866@gmail.com
นางประวีณา ทะหล้า
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาวิทยาศาสตร์ )
เบอร์โทรศัพท์ : 0892642378
E-Mail : Praweena2551@gmail.com
นายวัฒนาพงษ์ วงศ์ธิมา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาการงานอาชีพ )
เบอร์โทรศัพท์ : 084-9488131
E-Mail : Krupong_2511@hotmail.co.th
นางอรัญญา กุนณะด้วง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาทัศนศิลป์ )
นางดวงดาว อินตาคำ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาการงานอาชีพ )
เบอร์โทรศัพท์ : 084-9499600
E-Mail : doungdao1604@gmail.com
นางสาวศรัณย์ปพร ศรีจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาไทยและประวัติศาสตร์ )
เบอร์โทรศัพท์ : 093-2261594
E-Mail : iammaewmeow89@gmail.com