1502 1096 1019 1139 1121 1879 1382 1888 1910 1393 1485 1337 1970 1744 1790 1907 1837 1104 1184 1061 1083 1875 1028 1498 1673 1192 1407 1123 1144 1754 1999 1511 1860 1763 1986 1866 1875 1680 1375 1903 1408 1892 1350 1186 1460 1386 1962 1207 1192 1722 1775 1523 1852 1051 1326 1539 1728 1847 1579 1513 1030 1964 1423 1210 1949 1995 1698 1956 1140 1031 1828 1683 1395 1711 1296 1303 1322 1564 1069 1827 1370 1647 1307 1118 1209 1304 1983 1156 1851 1038 1826 1409 1938 1832 1873 1513 1761 1524 1474 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางฐานมญ โอฬารธนพร
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 )
นางฐานมญ โอฬารธนพร
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 )
นางประวีณา ทะหล้า
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 )
นางสาวไพลิน สิงห์แก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 )
นางสุรางค์รัตน์ ธรรมศรีใจ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 )
นางนลิน ศรีธุวนนท์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 )
นางฉัตรตราพร สุทธิปัญโญ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 )
นางสาวเสาวภา แปลงแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 )
นายวัฒนาพงษ์ วงศ์ธิมา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาการงานอาชีพ )
นางสาวศรัณย์ปพร ศรีจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาไทย )
นายภาณุรักษ์ วันมหาใจ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาคณิตศาสตร์และประวัติศาสตร์ )
นางสาวอรวรรณ บุญสมปาน
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ )
ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุภาพร ลาบ้านเพิ่ม
ครูผู้ช่วย
( ครูพิเศษสอนวิชานาฏศิลป์ )
นายปฤณวริทธิ์ ศิวะศรีรุ่งโรจน์
ครู (คศ.1)
( ครูพิเศษสอนวิชาศิลปะ )
นายโกเมศร์ แก้วนารี
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 3 )