สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางฐานมญ โอฬารธนพร
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 )
นางฐานมญ โอฬารธนพร
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 )
นางประวีณา ทะหล้า
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 )
นางสาวไพลิน สิงห์แก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 )
นางสาวนพมาศ วงค์กุลบริรักษ์
ครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 )
นางนลิน ศรีธุวนนท์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 )
นางฉัตรตราพร สุทธิปัญโญ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 )
นางสาวเสาวภา แปลงแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 )
นางอรัญญา กุนณะด้วง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาศิลปะ )
นายวัฒนาพงษ์ วงศ์ธิมา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาการงานอาชีพ )
นางสาวศรัณย์ปพร ศรีจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาไทย )
นายภาณุรักษ์ วันมหาใจ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาคณิตศาสตร์และประวัติศาสตร์ )
นางสาวอรวรรณ บุญสมปาน
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ )
ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุภาพร ลาบ้านเพิ่ม
ครูผู้ช่วย
( ครูพิเศษสอนวิชานาฏศิลป์ )
นายปฤณวริทธิ์ ศิวะศรีรุ่งโรจน์
ครู (คศ.1)
( ครูพิเศษสอนวิชาศิลปะ )
นางสาวพีรกานต์ ไชยรุ่งเรือง
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษภาษาอังกฤษ Mep 3 )