1998 1538 1307 1248 1218 1995 1713 1220 1679 1605 1891 1683 1593 1538 1972 1855 1870 1349 1741 1887 1421 1768 1508 1983 1252 1697 1448 1942 1814 1061 1846 1665 1803 1144 1215 1160 1236 1532 1313 1546 1337 1282 1580 1813 1461 1741 1188 1273 1341 1914 1933 1190 1538 1546 1799 1872 1651 1032 1524 1832 1044 1235 1244 1336 1803 1323 1758 1891 1867 1152 1644 1270 1345 1155 1109 1250 1393 1356 1688 1032 1763 1853 1405 1943 1765 1494 1591 1636 1084 1472 1923 1025 1050 1130 1412 1058 1165 1854 1294 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางฐานมญ โอฬารธนพร
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 )
นางฐานมญ โอฬารธนพร
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 )
นางประวีณา ทะหล้า
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 )
นางสาวไพลิน สิงห์แก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 )
นางสาวศรัณย์ปพร ศรีจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 )
นางนลิน ศรีธุวนนท์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 )
นางฉัตรตราพร สุทธิปัญโญ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 )
นางสุรางค์รัตน์ ธรรมศรีใจ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 )
นางสาวเสาวภา แปลงแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษ )
นายวัฒนาพงษ์ วงศ์ธิมา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาการงานอาชีพ )
นายภาณุรักษ์ วันมหาใจ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาคณิตศาสตร์และประวัติศาสตร์ )
นางสาวอรวรรณ บุญสมปาน
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ )
ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุภาพร ลาบ้านเพิ่ม
ครู (คศ.1)
( ครูพิเศษสอนวิชานาฏศิลป์ )