1220 1704 1851 1608 1286 1127 1331 1413 1467 1110 1421 1558 1135 1162 1367 1171 1681 1016 1882 1892 1184 1772 1771 1529 1115 1397 1306 1509 1284 1848 1421 1778 1910 1260 1222 1132 1264 1312 1067 1019 1815 1434 1911 1903 1215 1663 1128 1661 1376 1325 1012 1300 1584 1096 1099 1965 1827 1348 1276 1403 1114 1676 1771 1895 1957 1899 1956 1934 1327 1948 1370 1675 1696 1293 1909 1643 1936 1762 1810 1735 1854 1404 1063 1377 1020 1512 1590 1751 1306 1331 1026 1571 1850 1830 1306 1624 1726 1884 1693 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางประวีณา ติง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 )
นางสาวฉัตรสุดา เอี่ยมอุดม
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 )
นางสาวกรกมล ปาลาศ
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 )
นางประวีณา ติง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 )
นางสาวพีรยา เจริญพานิช
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 )
นางทานตะวัน อินต๊ะขัน
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 )
นางสาวชญาณ์ภรภัทร ธนาศักดิ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 )
นางสาวเรืองศิริ ณ ลำปาง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 )
นางสาววรัญญา ศรีษะเกตุ
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8 )
นางพรชนก ชุ่มตา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาสังคมศึกษา )
นายทรรศนันทน์ ยาสมุทร
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ )
นางสาวประภัสจิต เตชะ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาวิทยาศาสตร์ )
นางสาวอัญชลี อินสมพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาคอมพิวเตอร์ )
นางสาววิรัลพัชร บาริศรี
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษสอนวิชาประวัติศาสตร์ )
นางสาวจิราพร โพธิ์น้อย
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษสอนวิชาศิลปะ )
นางสาวอารยา อุบล
ครูอัตราจ้าง
( ครูอัตราจ้าง MEP 2 ห้อง 8 )