สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางประวีณา ติง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 )
นางสาวฉัตรสุดา เอี่ยมอุดม
ครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 )
นางสาวกรกมล ปาลาศ
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 )
นางประวีณา ติง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 )
นางสาวพีรยา เจริญพานิช
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 )
นางทานตะวัน อินต๊ะขัน
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 )
นางสาวประภัสจิต เตชะ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 )
นางสาวเรืองศิริ ณ ลำปาง
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 )
นางพรชนก ชุ่มตา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาสังคมศึกษา )
นายทรรศนันทน์ ยาสมุทร
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ )
นางสาวอัญชลี อินสมพันธ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาคอมพิวเตอร์ )
นางสาวสุธาทิพย์ โพธิสาร
ครู (คศ.1)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ )
นางสาวชญาณ์ภรภัทร ธนาศักดิ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาไทย )
นางสาววิรัลพัชร บาริศรี
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษสอนวิชาประวัติศาสตร์ )