1973 1175 1828 1579 1145 1286 1981 1186 1326 1625 1907 1847 1704 1128 1258 1588 1578 1441 1666 1942 1961 1836 1083 1958 1966 1920 1658 1517 1435 1506 1902 1480 1173 1110 1956 1448 1387 1151 1548 1532 1498 1253 1186 1472 1064 1577 1394 1881 1861 1003 1127 1367 1857 1322 1542 1982 1222 1922 1590 1010 1289 1668 1433 1765 1077 1093 2000 1266 1713 1815 1045 1436 1927 1781 1028 1911 1298 1584 1511 1505 1865 1893 1732 1202 1150 1949 1676 1261 1199 1013 1680 1432 1985 1486 1720 1844 1056 1703 1578 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางประวีณา ติง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 )
นางสาวฉัตรสุดา เอี่ยมอุดม
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 )
นางสาวกรกมล ปาลาศ
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 )
นางประวีณา ติง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 )
นางสาวพีรยา เจริญพานิช
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 )
นางทานตะวัน อินต๊ะขัน
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 )
นางสาวชญาณ์ภรภัทร ธนาศักดิ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 )
นางสาวเรืองศิริ ณ ลำปาง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 )
นางพรชนก ชุ่มตา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาสังคมศึกษา )
นายทรรศนันทน์ ยาสมุทร
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ )
นางสาวประภัสจิต เตชะ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาวิทยาศาสตร์ )
นางสาวอัญชลี อินสมพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาคอมพิวเตอร์ )
นางสาววิรัลพัชร บาริศรี
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษสอนวิชาประวัติศาสตร์ )
นางสาวจิราพร โพธิ์น้อย
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษสอนวิชาศิลปะ )
นางสาวอัญชลี นามวงศ์
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษภาษาอังกฤษ Mep 2 )