1782 1414 1125 1758 1717 1208 1851 1303 1150 1190 1976 1660 1571 1192 1025 1182 1881 1813 1163 1007 1866 1111 1059 1545 1157 1355 1275 1412 1510 1251 1892 1854 1204 1829 1397 1534 1213 1680 1743 1245 1021 1297 1373 1264 1731 1639 1072 1471 1213 1975 1286 1494 1205 1559 1865 1492 1365 1744 1611 1771 1847 1535 1974 1880 1531 1626 1874 1804 1333 1498 1808 1059 1293 1867 1820 1370 1236 1235 1448 1734 1796 1987 1857 1468 1251 1278 1915 1847 1588 1829 1791 1471 1186 1847 1863 1705 1270 1891 1706 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาหร่าย กันทาใจ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 )
นางปุณยวีร์ พราหมณ์พิทักษ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 )
นางดวงใจ สุวรรณวงค์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 )
นางอัจฉรา ใจชุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 )
นางสาวไพลิน สลางสิงห์
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 )
นางสุเรียม วงศ์ฟู
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 )
นางสาหร่าย กันทาใจ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 )
นางสิริญญา กิตตะวงค์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 )
นางสาวเมษิยา ขวัญทอง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8 )
นางชไมพร กาใจ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาวิทยาศาสตร์ )
นางสาวสุธาทิพย์ โพธิสาร
ครู (คศ.1)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ )
นางสาววรัญญา ศรีษะเกตุ
ครู (คศ.1)
( ครูพิเศษสอนวิชาสังคมศึกษา / ประวัติศาสตร์ )
นางวิไล ประทุมวรรณ
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษสอนวิชาคอมพิวเตอร์ )
นางสาวโชติกา สุวรรณวงค์
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษวิชาภาษาจีน )
นางสาวพิมนภา หอมนาน
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษภาษาอังกฤษ Mep 1 )