สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาหร่าย กันทาใจ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 )
นางชไมพร กาใจ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 )
นางดวงใจ สุวรรณวงค์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 )
นางอัจฉรา ใจชุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 )
นางสาวไพลิน สลางสิงห์
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 )
นางสุเรียม วงศ์ฟู
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 )
นางสาหร่าย กันทาใจ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 )
นางสิริญญา กิตตะวงค์
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 )
นางสาวพรรณี เชื้อคำลือ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ )
นายสุรชาติ โถทอง
ครู (คศ.1)
( ครูพิเศษสอนวิชาพลศึกษา )
นางสาวเมษิยา ขวัญทอง
ครู (คศ.1)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาไทย )
นางปุณยวีร์ พราหมณ์พิทักษ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนคอมพิวเตอร์ และ ประวัติศาสตร์ )
นางจิราภรณ์ โพธิ์น้อย
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษสอนวิชานาฏศิลป์ )
นางวิไล ประทุมวรรณ
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษสอนวิชาคอมพิวเตอร์ )
นางสาวโชติกา สุวรรณวงค์
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษวิชาภาษาจีน )