O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลับหน้าหลัก ITA

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดไฟล์
พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดไฟล์
พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545 ดาวน์โหลดไฟล์
พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545 ดาวน์โหลดไฟล์
พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ดาวน์โหลดไฟล์
พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ดาวน์โหลดไฟล์
พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดไฟล์
พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดไฟล์
พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2) พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดไฟล์
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ดาวน์โหลดไฟล์
พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554 ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557 ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ษศ.2560 ดาวน์โหลดไฟล์
คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 ดาวน์โหลดไฟล์
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา.. ดาวน์โหลดไฟล์
ตรวจเงินแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
581.52 KB ดาวน์โหลด
1.01 MB ดาวน์โหลด
44.38 KB ดาวน์โหลด
37.49 KB ดาวน์โหลด
154.30 KB ดาวน์โหลด
151.92 KB ดาวน์โหลด
68.78 KB ดาวน์โหลด
82.00 KB ดาวน์โหลด
134.98 KB ดาวน์โหลด
59.64 KB ดาวน์โหลด
86.43 KB ดาวน์โหลด
70.06 KB ดาวน์โหลด
367.21 KB ดาวน์โหลด
981.32 KB ดาวน์โหลด
247.91 KB ดาวน์โหลด
4.14 MB ดาวน์โหลด
53.04 KB ดาวน์โหลด
218.29 KB ดาวน์โหลด
68.09 KB ดาวน์โหลด
63.82 KB ดาวน์โหลด
1.67 MB ดาวน์โหลด
116.70 KB ดาวน์โหลด
271.47 KB ดาวน์โหลด
547.21 KB ดาวน์โหลด