1779 1496 1302 1973 1888 1381 1006 1219 1949 1334 1092 1797 1552 1573 1171 1639 1029 1854 1356 1684 1182 1757 1533 1363 1542 1868 1756 1623 1937 1789 1322 1734 1294 1027 1383 1756 1572 1548 1852 1038 1198 1813 1399 1171 1770 1536 1326 1832 1445 1004 1197 1726 1568 1049 1883 1520 1449 1068 1931 1346 1985 1958 1228 1876 1304 1919 1170 1714 1699 1770 1200 1501 1037 1411 1612 1114 1478 1432 1566 1333 1563 1187 1966 1364 1139 1167 1257 1761 1177 1193 1362 1970 1600 1462 1340 1923 1275 1744 1315 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลับหน้าหลัก ITA

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดไฟล์
พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดไฟล์
พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545 ดาวน์โหลดไฟล์
พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545 ดาวน์โหลดไฟล์
พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ดาวน์โหลดไฟล์
พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ดาวน์โหลดไฟล์
พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดไฟล์
พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดไฟล์
พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2) พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดไฟล์
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ดาวน์โหลดไฟล์
พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554 ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557 ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ษศ.2560 ดาวน์โหลดไฟล์
คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 ดาวน์โหลดไฟล์
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา.. ดาวน์โหลดไฟล์
ตรวจเงินแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
581.52 KB ดาวน์โหลด
1.01 MB ดาวน์โหลด
44.38 KB ดาวน์โหลด
37.49 KB ดาวน์โหลด
154.30 KB ดาวน์โหลด
151.92 KB ดาวน์โหลด
68.78 KB ดาวน์โหลด
82.00 KB ดาวน์โหลด
134.98 KB ดาวน์โหลด
59.64 KB ดาวน์โหลด
86.43 KB ดาวน์โหลด
70.06 KB ดาวน์โหลด
367.21 KB ดาวน์โหลด
981.32 KB ดาวน์โหลด
247.91 KB ดาวน์โหลด
4.14 MB ดาวน์โหลด
53.04 KB ดาวน์โหลด
218.29 KB ดาวน์โหลด
68.09 KB ดาวน์โหลด
63.82 KB ดาวน์โหลด
1.67 MB ดาวน์โหลด
116.70 KB ดาวน์โหลด
271.47 KB ดาวน์โหลด
547.21 KB ดาวน์โหลด