O2 ข้อมูลผู้บริหาร

กลับหน้าหลัก ITA

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

นายชำนาญ แสงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8517765
E-Mail : Chamnan115aod@gmail.com

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป )
เบอร์โทรศัพท์ : 083-5746918
E-Mail : ann4297@hotmail.com

นางปารณีย์ บุญประคอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ )
เบอร์โทรศัพท์ : 092-2749795
E-Mail : paranee2645@gmail.com

นางขวัญใจ วงศ์ตั้ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ )
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1931886
E-Mail : kwanjj2519@hotmail.com

นางกัญญนันทน์ วงศ์ทองจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
( รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล )
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1871247
E-Mail : Kanyanan.999@gmail.com