1382 1534 1619 1137 1142 1963 1303 1511 1479 1685 1687 1769 1816 1021 1473 1775 1985 1157 1840 1007 1080 1571 1592 1398 1840 1930 1917 1263 1080 1687 1162 1003 1583 1959 1459 1375 1412 1959 1567 1982 1472 1830 1634 1807 1834 1563 1679 1220 1814 1207 1176 1783 1813 1799 1065 1742 1957 1991 1397 1059 1856 1027 1973 1579 1332 1409 1966 1450 1715 1011 1266 1726 1685 1073 1020 1297 1933 1611 1318 1231 1959 1342 1206 1591 1518 1018 1447 1956 1357 1498 1001 1944 1167 1296 1202 1028 1874 1661 1534 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                           
                    https://shorturl.asia/3Pk65                                        https://shorturl.asia/wLl1Q