1130 1875 1101 1101 1288 1935 1557 1721 1265 1620 1014 1820 1789 1724 1109 1145 1592 1333 1587 1820 1232 1085 1639 1143 1545 1926 1460 1963 1487 1203 1281 1610 1431 1263 1453 1421 1826 1700 1267 1339 1175 1967 1092 1129 1443 1513 1060 1125 1428 1246 1564 1043 1601 1400 1987 1719 1958 1307 1889 1630 1001 1598 1026 1536 1601 1633 1434 1876 1105 1175 1543 1896 1368 1214 1110 1220 1809 1138 1616 1737 1278 1756 1524 1696 1539 1123 1007 1452 1381 1802 1995 1931 1865 1395 1188 1704 1400 1721 1990 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                           
                    https://shorturl.asia/3Pk65                                        https://shorturl.asia/wLl1Q